Abonnementsbetingelser

Gyldig fra 18. december 2019

Abonnementsbetingelser

Ved adgang til eller ved brug af kajoule applikationer og services ejet eller drevet af
kaastrup|andersen, enten via app eller website accepteres nedenstående betingelser.

SPROG

Ved indgåelse af aftaler med kaastrup|andersen accepterer kunden, at alle oplysninger fra kajoule i
forbindelse med aftaleindgåelsen meddeles på dansk eller engelsk.

OM kaastrup|andersen A/S

Aftalen indgås med kaastrup|andersen A/S, CVR-Nr. 26018269, Vestre Ringvej 45 A, DK-8600
Silkeborg, mail: info@kaastrupandersen.dk, telefon: +45 70 27 77 19

OM kajoule

Kajoule er en service ejet og tilbudt af kaastrup|andersen. kajoule gør det muligt at tracke og
monitorere dit udstyr via de Bluetooth, GPS eller øvrige kajoule kompatible tags(sporingsenheder)
der er monteret på udstyret. Det giver jer et geografisk overblik over jeres udstyr via lokation på
lister eller kort samt tilhørende relevante informationer.
Kajoule består af en app og et website, og data gemmes på en cloud-baseret server-løsning.
Den almindelige brug af servicen til sporing af lokation mm på udstyr kan ske i enten app eller via
website. Websitet bruges også til administration af tags, håndtering af brugere og lignende admin.
aktiviteter.
Anvendelsen af kajoule baserer sig på oplysninger fra den indbyggede GPS i kundens Smartphone
som bruges til at fastlægge hvor udstyr med påmonteret Bluetooth tags befinder sig. Alle
mobiltelefoner der har kajoule app’en installeret vil afsøge Bluetooth tags og markere deres
lokation når der opnås forbindelse. Vær opmærksom på at lokation-nøjagtigheden skifter afhængigt
af antallet af synlige GPS-satellitter og forhold for Bluetooth signal. I visse tilfælde kan det tage flere
minutter at søge efter alle synlige satellitter, og nøjagtigheden øges gradvist under søgningen.
Søgning og visning af udstyr er begrænset til kun det udstyr den enkelte kunde selv har oprettet på
sin konto og de brugere der er oprette på denne konto.
kajoule app’en er tilgængelig til iOS (iPhone) og Android. App’en downloades gratis via App Store og
Google Play).
kajoule websitet er som minimum kompatibel med browserne Google Chrome, Safari og Edge.
Køb af abonnement og oprettelse af konto sker samtidigt og via www.kajoule.dk eller ved direkte
henvendelse til kaastrup|andersen.

PRISER

Gældende priser ses på www.kajoule.com eller i separat aftale.
Ændringer i abonnementer, indhold og priser kommunikeres med 30 dages varsel ved udsendelse
på e-mail til Kundens oplyste kontaktperson.
Alle priser er eksklusiv 25 % moms.

BETALING

Betaling sker via månedlige fakturering fra kaastrup|andersen direkte til kunden.
Betalingsbetingelser er løbende måned + en (1) måned fra faktureringsdatoen. Manglende
overholdelse af betalingsbetingelser er en misligholdelse af aftalen.
Ved misligholdelse af aftalen vil kunden modtage en eller to rykkere hvorefter misligholdelsen anses
for en opsigelse af aftalen. Rykkere sendt til den mailadresse kunden har angivet som administrator
og dataansvarlig anses for tilstrækkelig rykkerinfo.
Ved opsigelse af abonnement slettes kundens data inklusiv personlige oplysninger.

FORTRYDELSESRET

Kunden har fortrydelsesret, dvs. ret til at træde tilbage fra aftalen uden begrundelse, såfremt det
sker inden for 14 dage fra aftalens indgåelse.
kaastrup|andersen fremsender efterfølgende kvittering for modtagelsen pr mail.

SUPPORT

Der ydes primært support pr email info@kajoule.com. Som kan følges op af telefonisk
kontakt.

VARIGHED OG OPSIGELSE

Der ingen bindinger når du indgår abonnement på kajoule. Alle vores abonnementer kan således
opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Aftalen løber til den opsiges. Et
abonnement kan kun opsiges skriftligt ved at sende en email til info@kajoule.com eller
pr brev til kaastrup|andersen, Vestre Ringvej 45 A, DK-8600 Silkeborg.
Ved opsigelse af abonnement slettes kundens data inklusiv personlige oplysninger.

VILKÅR I ØVRIGT

Abonnementet og den deraf følgende tidsbegrænsede brugsret er personlig og må ikke overdrages
eller på anden måde stilles til rådighed for tredjemand. Kunden er ansvarlig for, at
handelsbetingelserne overholdes.

KUNDEN SOM REFERENCE

Kunden samtykker i, at kajoule kan anvende kunden som reference, hvilket alene vil finde sted i
generelle vendinger.

ANSVAR

kaastrup|andersen yder ingen garanti. kaastrup|andersen begrænser sit ansvar, således at
kaastrup|andersen erstatningsansvar aldrig kan overstige det vederlag, som kunden har betalt for
det pågældende abonnement. Har abonnementet haft en varighed af mere end 1 år, er
erstatningsansvaret dog således beløbsmæssigt begrænset, at det maksimalt kan andrage et beløb
svarende til det forudgående års abonnementsbetaling. kaastrup|andersen bærer endvidere intet
ansvar for nogen form for indirekte tab eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til driftstab,
tidstab, tab af data, tab som følge af tredjemand ydelser så som fejlagtige GPS data, og avancetab.
Vores databehandleraftale er nærmere beskrevet her: Databehandleraftale

KUNDEANSANSVAR

I er som kunde ansvarlig for det data i uploader (dataansvarlig) I kajoule såsom tekst, billeder og
andet information samt at dette indhold er lovligt, korrekt og relevant.
Ved at I uploader indhold i kajoule giver i kaastrup|andersen (databehandler) ret til at opbevare,
behandle, tilrette og publicere data i kajoule for bruger af jeres konto.

 

ÆNDRINGER

kaastrup|andersen forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre disse abonnementsbetingelser
inkl. priser. Hvis man fortsætter med at bruge kajoule efter at ændringer i betingelserne er
kommunikeret, accepteres de nye betingelser. Hvis ændringerne ikke kan accepteres og dette
kommunikeres til kaastrup|andersen ses dette som en opsigelse af abonnement.
Da kajoule servicen konstant vil være under udvikling, for at yde kunderne den bedste service, vil
kaastrup|andersen forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre servicen i alle dens
henseender.

PERSONDATAPOLITIK

kajoule vil skulle indsamle, bearbejde og lagre kundens GPS data i det omfang, der er nødvendigt
for at kunne tilbyde kajoule servicen. Kunden accepterer således, at der for alle enheder tilknyttet
det valgte abonnement sker indsamling, bearbejdning og lagring af kundens og de tilknyttede
enheders GPS lokations data, og at kaastrup|andersen kan gøre disse data tilgængelige for de
tredjemænd, som kaastrup|andersen benytter sig af til at drive kajoule. Ved brug af kajoule
accepterer kunden, at personlig information og GPS data kan blive overført og bearbejdet i et andet
land end kundens hjemland. Vores persondatapolitik er nærmere beskrevet her: Persondatapolitik

LOVVALG

Danske retsregler, med undtagelse af de danske internationale lovvalgsregler, finder anvendelse
ved afgørelse af enhver tvist med kaastrup|andersen.

VÆRNETING

Evt. tvister mellem kunden og kaastrup|andersen kan alene afgøres af Retten i Viborg,
Klostermarken 10, DK-8800 Viborg, Danmark.